F&W-Design, KBO 0811.265.438, met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Otto De Maeyerstraat 16

1 TOEPASSELIJKHEID

1.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen partijen. Het louter sluiten van een overeenkomst (bv. aanvaarding offerte) of de plaatsing van een bestelling, impliceert de aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

2 PRIJS EN BETALING

2.1 Tenzij expliciet anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW en worden facturen uitsluitend digitaal verzonden. Facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van F&W-Design of betaalbaar via overschrijving. Cheques worden niet aanvaard als betalingsmiddel.
2.2 De gehanteerde prijzen en tarieven kunnen jaarlijks geïndexeerd worden op 1 januari ten gevolge van wijzigingen in de prijzen van grondstoffen, software- of onderdelenprijzen overeenkomstig art. 57 Wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen. F&W-Design houdt zich het recht voor prijzen en tarieven die afhankelijk zijn van de prijzen en tarieven van toeleveranciers op ieder moment aan te passen aan de hand van de wijzigingen door die toeleveranciers.
2.3 Tenzij anders vermeld, zijn de facturen betaalbaar binnen de 14 dagen na factuurdatum. Bij laattijdige betaling van de factuur door een niet‐consument is de
klant van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling een intrest verschuldigd op het factuurbedrag gelijk aan de intrestvoet bedoeld in art. 5 van de Wet Bestrijding Betalingachterstand bij Handelstransacties dd. 02/08/2002, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met als minimum een bedrag van € 75,00. Bij laattijdige betaling van de factuur door een consument (in de zin van art. I.1, 2° Wetboek Economisch Recht) is de klant een intrest verschuldigd op het factuurbedrag gelijk aan de intrestvoet bedoeld in art. 5 van de Wet Bestrijding Betalingachterstand bij Handelstransacties
dd. 02/08/2002. Deze intrest zal slechts invorderbaar zijn bij nietbetaling vanaf de 15e dag volgend op de dag van de eerste (elektronische) herinnering aan de consument‐klant en begint te lopen de dag volgend op die van de herinnering. Bij niet‐betaling binnen de 14 dagen na de dag volgend op de eerste (elektronische) herinnering, is de klant‐consument een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd, berekend als volgt:

  • € 20,00 voor schuldvorderingen kleiner of gelijk aan € 150,00
  • € 30,00 + 10% op het openstaande bedrag in de schijf tussen
    € 150,01 en € 500,00.
  • € 65,00 + 5% op het openstaande bedrag in de schijf tussen
    € 500,01 met een maximum van € 2.000,00.

De klant‐consument is gerechtigd op eenzelfde forfaitaire schadevergoeding indien zij ondubbelzinnig kan aantonen dat F&WDesign zijn verbintenis tot uitvoering van de overeenkomst (behoudens overmacht) na ingebrekestelling met inachtname van een redelijke termijn, niet nagekomen is. Wanneer een factuur niet tijdig wordt betaald, houdt F&W‐Design zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat dit aanleiding kan geven tot een vergoeding voor de klant. Een opschorting van de uitvoering kan gevolgen hebben voor de werking/vertoning van de website en/of andere diensten zoals e-mailbeheer.
2.4 Facturen dienen op straffe van laattijdigheid binnen de 8 dagen na ontvangst geprotesteerd worden per aangetekend schrijven aan F&W-Design.
2.5 Aangeleverde goederen blijven eigendom van F&W-Design totdat de klant aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen partijen heeft voldaan.
2.6 Ingeval de klant de bestelde werken annuleert, is deze een schadevergoeding verschuldigd van 30% van het totaalbedrag zoals vermeld in de overeenkomst. Wanneer de overeenkomst omwille van een contractuele wanprestatie van de klant wordt verbroken, zal deze een vergoeding verschuldigd zijn die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, verhoogd met een schadevergoeding van 20% van de overeengekomen totaalprijs.

3 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

3.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, vat F&W-Design de bestelde werken pas uit na ontvangst van de vooruitbetaling of het voorschot.
3.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, worden alle door de klant bestelde meerwerken in regie uitgevoerd aan het actuele uurtarief.
3.3 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen partijen, zijn reis- en verplaatsingskosten van F&W-Design te betalen door de klant.

4 AANSPRAKELIJKHEID

4.1 F&W-Design is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering die te wijten zijn aan onvoldoende/verkeerde input of informatieverstrekking door de klant.
4.2 De aansprakelijkheid van F&W-Design is in ieder geval beperkt tot de prijs van de overeenkomst. F&W-Design houdt zich het recht voor om enige fouten in de uitvoering van de overeenkomst in natura te herstellen. Voor zover F&W-Design afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden (zoals bvb. ingeval van hosting of domeinnaam en plug-ins), kan zij niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun lichte, zware of opzettelijke fout.
4.3 F&W-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik en plaatsen van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. F&W-Design respecteert het portretrecht en auteursrecht van een foto of afbeelding maar draagt niet de verplichting om de echtheid hiervan te controleren.
4.4 De klant dient te weten dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. F&W-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die hieruit voortvloeit. Voorts is F&W-Design niet aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde teksten of aanklikbare linken. De klant draag hierin zelf de taak om deze te plaatsen. De inhoud van de gegevensverspreiding blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant.

5 DOMEINNAAM EN HOSTING

5.1 Voor hosting en domeinnaamregistratie werkt F&W-Design samen met YOUR HOSTING bv (KVK 34128261 Vestigingsnr. 000018532888,
met maatschappelijke zetel te Nederland, 8041BK Zwolle, Grote Voort 225) en COMBELL nv (KBO 0541.977.701, met maatschappelijke zetel te België, 9042 Gent, Skaldenstraat 121), beide gespecialiseerde hostingpartners. Indien een domeinnaam besteld wordt via F&W-Design komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam toe aan de klant. F&W-Design maakt louter in naam en voor rekening van de klant deze registraties. De klant is aansprakelijkheid voor het gebruik van de door YOUR HOSTING bv of COMBELL nv geleverde hosting en domeinnaam.
5.2 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn de facturen van F&W-Design met betrekking tot de hosting en het beheer van de domeinnaam bij wijze van voorafbetaling te betalen onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst. Indien de klant nalaat enige achterstallige facturen inzake de hosting en het beheer van de domeinnaam binnen de 15 dagen na een aangetekende ingebrekestelling te voldoen, behoudt F&W-Design zich het recht voor om deze internetdiensten op te zeggen bij de hostingpartner. Bij het opnieuw openen of activeren van een wegens wanbetaling onderbroken internetdienst, zal de klant een administratiekost van 75,00 EUR verschuldigd zijn aan F&W-Design.
5.3 Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst voor hosting en/of het beheer van de domeinnaam steeds aangegaan voor de duur van een jaar. Deze overeenkomst wordt telkens stilzwijgend verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de klant uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van de lopende termijn de opzegging van deze overeenkomst per aangetekend schrijven betekent aan F&W-Design. Gezien het exclusieve karakter van een domeinnaam en bijhorende hosting, beschikt de klant niet over het recht op een wettelijke verzakingstermijn om van de aankoop af te zien.
5.4 Ingeval van beëindiging of ontbinding van de hostingovereenkomst staat de klant in voor de transfer van de website.
Indien daarvoor de bijstand van F&W-Design wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend. Een volledige export (image) van de website zal door F&W-Design aangeboden worden.
5.5 De klant erkent uitdrukkelijk dat een domeinnaamregistratie in het .be top-level-domein slechts kan plaatsvinden in de mate dat voldaan werd aan voorwaarden opgenomen in de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het .be domein beheerd door DNS.BE. De klant aanvaardt dan ook dat de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS.BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS.BE. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS: ‘www.dns.be’.

6 OPBOUW WEBSITE EN ONDERHOUD

6.1 De klant staat zelf in voor het onderhoud van de website en voor de veiligheid van zijn paswoorden. F&W-Design is niet aansprakelijk voor de toegang door onbevoegden tot de producten en diensten via zijn account. De klant controleert zelf zijn informatica op virussen.
6.2 Bij oplevering van een website wordt de klant geacht de nodige kennis te hebben om de bronbestanden van het CMS + de op zijn website toegepaste plug-ins en theme te onderhouden. F&W-Design zal echter in alle gevallen de nodige feedback geven en de klant wijzen op de risico’s en gevaren van verouderde bronbestanden en plug-ins.
6.3 Met akkoord van de klant, kan F&W-Design instaan voor deze onderhoudsdiensten aangaande het up-to-date houden van de website. Deze diensten worden geleverd volgens de specificaties opgenomen in de “Technische updates” overeenkomst tussen F&W-Design en de klant.
6.4 Tenzij anders overeengekomen, wordt een overeenkomst voor onderhoudsdiensten steeds aangegaan voor de duur van een jaar. Deze overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij de klant uiterlijk twee maanden voor de vervaldatum van de lopende termijn de opzegging van deze overeenkomst per aangetekend schrijven betekent aan F&W-Design.
6.5 Indien een probleem of downtime van de website ontstaat omwille van een verouderde plug-in, theme of core bestand, kan F&W-Design niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die hieruit voortvloeit. F&W-Design verbindt zich ertoe zich in te spannen om het probleem te herstellen, hetgeen een meerwerk uitmaakt.
6.6 Indien de klant ervoor opteert om de bronbestanden en plug-ins zelf up-to-date te houden, dan voorziet F&W-Design voor de klant voldoende rechten om deze zelf te kunnen doen. Updates van het theme zelf, worden dan ter beschikking gesteld aan de klant, zodra deze beschikbaar zijn. De klant is dan zelf verantwoordelijk voor de werking en uptime van de website, F&W-Design draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

7 BACK-UP

7.1 F&W-Design zal data van de klant niet wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, tenzij na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. F&W-Design is niet gehouden reservekopieën van deze data te maken.
7.2 Indien een back-up voorzien werd in het door de klant gekozen hostingpakket, zal hostingpartner YOUR HOSTING bv of COMBELL nv optreden als bewaarnemer. F&W-Design zal als loutere tussenpersoon wel de mogelijkheid hebben om voor de klant een back-up terug te zetten.

8 CMS, PLUG-INS & THEMES

8.1 Voor diverse internetdiensten doet F&W-Design beroep op gespecialiseerde toeleveranciers. F&W-Design kan niet aansprakelijk gesteld worden van eventuele downtime, bugs of andere tekortkomingen van door toedoen van deze leveranciers, vermits F&W-Design zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan.
8.2 F&W-Design kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade door personen die misbruik maken van de door de derden geleverde producten/software.
8.3 Tenzij gekozen wordt voor een volledig zelf geschreven lay-out, maakt F&W-Design gebruik van een premium theme voor het bepalen van een lay-out. Onder de naam “premium” wordt onder andere verstaan dat een licentie wordt toegekend aan één project/website op één domeinnaam. Deze licentie is enkel geldig op de toegewezen domeinnaam, voor zolang er een contractuele overeenkomst is met F&W-Design en kan niet overgedragen worden naar een externe partij. De leverancier van het premium theme zal tijdens de levensduur van het theme zorgen voor updates. De klant dient op de hoogte te zijn dat deze updates nieuwe features kunnen omvatten, maar ook security updates. F&W-Design informeert bij de oplevering van een website de klant hierover en wijst op het belang om deze up-to-date te houden.
8.4 Een premium theme kan niet oneindig gebruikt worden. De auteur van een theme kan steeds een punt zetten om verdere updates te voorzien wanneer de basis niet meer verder kan uitgebreid worden. Een theme kan nadien nog steeds gebruikt worden, maar er worden geen (security) updates meer voorzien. De klant is vrij om toch verder te gaan met dat theme of te kiezen voor een nieuwe lay-out. De kosten hiervoor zijn steeds ten laste van de klant.
8.5 De inhoud van alinea 8.3 geldt ook voor het gebruik van plug-ins.
8.6 De klant weet dat er te allen tijde problemen kunnen optreden tijdens het updaten van een theme of plug-in en dient hiervoor de nodige preventieve voorzorgen te nemen.
8.7 Indien de klant gekozen heeft om de updates over te laten aan F&W-Design, dan zal F&W-Design ervoor zorgen dat zowel het theme, de core bestanden van het CMS als de plug-ins up-to-date zijn volgens de door de klant gekozen service-formule. F&W-Design is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit downtime of andere problemen die het gevolg zijn van een update. Het up-to-date houden omvat dus geen support van F&W-Design wanneer na een update problemen zouden veroorzaakt worden omwille van een fout in het theme of plug-in.

9 INTELLECTUELE RECHTEN

9.1 Alle originelen en ontwerpen van de door F&W-Design gemaakte en geleverde foto’s, blijven intellectuele eigendom van F&W-Design en zijn beschermd door het auteursrecht. Geen enkele foto, mag vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, door middel van druk, fotokopie, foto van foto, of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&W-Design.

10 TOEGESTANE KLEURAFWIJKINGEN

10.1 De klant dient te allen tijde rekening te houden met eventuele kleurafwijkingen op het uiteindelijk eindproduct. De gevraagde opdracht zal met de beste zorgen uitgevoerd worden, doch kan F&W-DESIGN niet aansprakelijk gesteld worden van eventuele kleurafwijkingen te wijten aan de kleur en kwaliteitsweergave van een monitor. Ook voor kleurafwijkingen die te wijten zijn aan de vervaardiging van de emulsies, of de ontwikkeling ervan, is F&W-Design niet aansprakelijk.

11 BEVEILIGING & PRIVACY

11.1 De klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan F&W-Design zijn persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor F&W-Design en zijn hostingpartners VEVIDA BV, COMBELL nv en worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij F&W-Design hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. F&W-Design onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van de klant en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij F&W-Design hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is. Een uitgebreide privacyverklaring is steeds raadpleegbaar middels volgende link: https://www.fw-design.be/privacyverklaring/.

12 OVERIGE

12.1 Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal F&W-Design de door de klant verstrekte en door haar bewerkte fysieke bestanden en de persoonsgegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien F&W-Design anderszins gerechtigd is over deze gegevens te beschikken.
12.2 Iedere overeenkomst tussen partijen wordt beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht. Elke betwisting omtrent de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige overeenkomst zal uitsluitend en definitief beslecht worden door de hoven en rechtbanken bevoegd voor het gerechtelijke arrondissement Dendermonde.
12.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden ongeldig, nietig of niet afdwingbaar zouden zijn, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dergelijk geval overeenstemming zoeken om de ongeldige, onwettige of onuitvoerbare bepaling(en) te vervangen door een nieuwe bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel van de te vervangen bepaling.

Laatste wijziging: 20 oktober 2023

  • Aanpassing Vevida bv naar Your Hosting bv
  • Aanpassing betalingsvoorwaarden voor consument en niet consument. (artikel 2.3)