WordPress Websites & webshops | Online marketing | Domeinnaam en Hosting

Professioneel Webdesign

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden  zijn van toepassing op elke vorm van overeenkomst tussen F&W-DESIGN, gevestigd te Otto De Maeyerstraat 16 – 9255 Buggenhout met ondernemingsnummer: BE 0811.265.438 en haar wederpartij (hierna: “Klant”).

1 ALGEMEEN

1.1 Tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst, zijn de onderstaande algemene verkoopsvoorwaarden van toepassing op alle door F&W-DESIGN geleverde prestaties/diensten of aangekochte goederen. Met deze voorwaarden, onder voorbehoud van drukfouten, vervallen alle andere voorwaarden. Door het plaatsen van een bestelling of het ondertekenen van een contractuele overeenkomst, aanvaardt de klant deze algemene voorwaarden.
1.2 F&W-DESIGN is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Wijzigingen worden 1 maand na bekendmaking via de website van F&W-DESIGN van kracht.
1.3 Op alle contractuele overeenkomsten is uitsluitend het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit een overeenkomsten die gesloten zijn, zijn de bevoegdheid van de rechtbanken van arrondissement Dendermonde van toepassing.

2 PRIJZEN

2.1 De Klant is afhankelijk van de te leveren dienst(en) of aankopen een vergoeding verschuldigd. Alle prijzen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders vermeld.
2.2 F&W-DESIGN is te allen tijde gerechtigd het bedrag van de vergoedingen en overige kosten te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk 1 maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt op de website van F&W-DESIGN. De Klant die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden, maar enkel in het geval wanneer de tariefwijziging een prijsverhoging zou inhouden. Prijsverlagingen kunnen geen grond op beëindiging opleveren.
2.3 Tarieven zijn in principe vast, met een mogelijkheid tot aanpassing aan de levensduurte (=indexatie) van zodra de oorspronkelijk overeengekomen prijs meer dan 1 jaar oud is, of een prijsaanpassing wanneer stijgende wisselkoersen of andere externe oorzaken de grondstoffen- software- of onderdelenprijzen met minstens 10% hebben doen stijgen.
2.4 F&W-DESIGN beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging kan plaats vinden.

3 BETALINGSVOORWAARDEN

3.1 Facturen zijn contant betaalbaar te Buggenhout, op het adres van F&W-DESIGN of via overschrijving op zijn rekening. Cheques worden niet aanvaard.
3.2 De aan F&W-DESIGN verschuldigde vergoedingen dienen contant of bij vooruitbetaling te worden voldaan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het afsluiten van een contract met F&W-DESIGN heeft  de klant automatisch een betalingsverplichting.
3.3 Betalingen dienen contant te gebeuren zonder enige aftrek of schuldvergelijking, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.
3.4 Alle facturen hebben een betalingstermijn van 14 dagen tenzij expliciet anders vermeld op de factuur. Indien de Klant niet binnen deze termijn betaalt, is de klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd van 1% per begonnen maand en een onherleidbare forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 125. Tevens zijn alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die F&W-DESIGN, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings-) verplichtingen, heeft moeten maken ten koste van de Koper.
3.5 Reis en verplaatsingskosten zijn steeds te dragen door de klant, tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen.
3.6 F&W-DESIGN behoudt zich het recht om de Klant een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vragen. Betwisting van de modaliteiten van uitvoering van de overeenkomst laten de betalingsverplichting van de Klant onverlet.
3.7 Alle internet-gerelateerde diensten (bv. hosting en domeinnaam) worden gefactureerd vooraleer de diensten worden aangevangen. Bij niet tijdige betaling van deze diensten behoudt F&W-DESIGN zich het recht om deze internetdiensten (domeinnaam en hosting) op te zeggen bij de hostingpartner. Bij het opnieuw openen of activeren van een wegens wanbetaling onderbroken internetdienst, zal een vergoeding van 65 euro aangerekend worden.
3.8 Een betalingsachterstand van meer dan 30 dagen, geeft F&W-DESIGN het recht elke dienstverlening of contractuele overeenkomst op te schorten totdat de volledige betalingsachterstand aangezuiverd is.
3.9 Alle voorschotfacturen bedragen 30% van totaal bedrag, vermeld in een contractuele overeenkomst. Indien de klant, na betaling van het voorschot, om eender welke reden wenst af te zien van de verdere ontwikkeling van de website, zal het voorschot niet kunnen terug opgevraagd worden. Afhankelijk van de status van de geleverde diensten, zal het resterende bedrag gedeeltelijk door de Klant moeten vergoed worden, met een minimum van 50%. Niettemin wordt onderling aanvaardt om elke partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke en gepaste regeling.

4. CONTRACTUELE OVEREENKOMSTEN

4.1 Alle voorstellen en offertes zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen 1 maand voor akkoord ondertekent. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden. De uitvoering van de diensten start vanaf ontvangst van het voorschot.
4.2 Alle wijzigingen tijdens en/of na het het verloop van het traject worden, in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.
4.3 Door ondertekening van een contractuele overeenkomst met F&W-DESIGN, erkend de klant op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden en gaat hiermee automatisch akkoord. Elke contractuele overeenkomst zal in dubbel opgemaakt worden en ter ondertekening worden voorgelegd.
4.4 Een overeenkomst voor internetdiensten zoals Hosting en Domeinnaam, wordt steeds aangegaan voor de duur van een jaar, tenzij anders overeengekomen. De Overeenkomst zal stilzwijgend worden verlengd met eenzelfde termijn, tenzij uiterlijk 2 maand voor de vervaldatum van de lopende termijn door de klant aangegeven wordt de overeenkomst niet te zullen verlengen. Opzegging is mogelijk zowel schriftelijk als per e-mail, met dien verstande dat de opzegtermijn eerst aanvangt op de dag waarop F&W-DESIGN de opzegging ontvangt.
4.5 Een service en support contract is enkel van toepassing op de daarin vermelde domeinnaam en dit tijdens het beloop van de lopende termijn. In geen enkel geval kan deze datum tijdens de loop van het contract veranderd worden.
4.6 Na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst zal F&W-DESIGN de door de Klant verstrekte en door haar bewerkte fysieke bestanden en de persoonsgegevens verwijderen, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst of indien F&W-DESIGN anderszins gerechtigd is over deze gegevens te beschikken.
4.7 Wij behouden ons tevens het recht voor de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 F&W-DESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de Klant.
5.2 In verband met diensten afkomstig van leveranciers (bv hosting en domeinnaam), aanvaardt F&W-DESIGN geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.
5.3 F&W-DESIGN kan niet aansprakelijk gehouden worden voor het gebruik en plaatsen van foto’s of lettertypes geleverd en/of goedgekeurd door de klant. F&W-DESIGN respecteert het portretrecht en auteursrecht van een foto of afbeelding, maar kan niet verplicht worden om de echtheid hiervan op te zoeken. Dit is en blijft de verantwoordelijkheid van de Klant en F&W-DESIGN kan hiervoor dan ook niet verantwoordelijk gesteld worden.
5.4 De Klant dient te weten dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden onderschept kan worden. F&W-DESIGN kan niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden voor schade die hieruit zal voortvloeien, in welke vorm dan ook veroorzaakt. Tevens is F&W-DESIGN niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van de door de Klant aangeleverde teksten of aanklikbare linken. De Klant draag hierin zelf de verantwoordelijkheid om deze te plaatsen. De inhoud van de gegevensverspreiding blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.
5.5 De aansprakelijkheid van F&W-DESIGN met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de geleverde diensten, naar keuze van F&W-DESIGN. De totale aansprakelijkheid van F&W-DESIGN, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan F&W-DESIGN werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

6. DOMEINNAAM EN HOSTING

6.1 Voor de hosting en domeinnaamregistratie werkt F&W-DESIGN samen met VEVIDA bv, een gespecialiseerde hostingpartner.
6.2 Indien een domeinnaam bestelt word via F&W-DESIGN, dan komen de rechten verbonden aan deze domeinnaam uitsluitend toe aan de klant. F&W-DESIGN staat als agent in voor het beheer van de domeinnaam voor zover de klant hiertoe de verschuldigde jaarlijkse vergoeding betaalt aan F&W-DESIGN. Deze beheerovereenkomst is van onbepaalde duur en kan per aangetekende brief worden opgezegd uiterlijk 2 maand voor de einddatum van de domeinnaamregistratie.
6.3 De door F&W-DESIGN geleverde hosting pakketten worden aangeboden voor een periode van 1 jaar. Deze periode wordt automatisch verlengd met een periode van 1 jaar bij het verstrijken ervan behalve bij schriftelijke opzegging. De Klant is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maand te respecteren.
6.4 Een laattijdige betaling van één of meerdere hosting- en/of domeinnaamfacturen, levert vanaf de 14de dag na ingebrekestelling grond op voor het deactiveren van de website en het verwijderen of overschrijven van de data, inclusief e-mailadressen.
6.5 Indien de Klant na een laattijdige betaling (waaruit het deactiveren van de website het gevolg was) toch nog beslist om de betaling uit te voeren en opnieuw de website wenst te gebruiken, dan worden er administratieve opstartkosten aangerekend van 65 euro worden aangerekend.
6.6 Tenzij expliciet overeengekomen staat de opdrachtgever zelf in voor de transfer van een website in geval van beëindiging van de hostingovereenkomst. Indien daarvoor de bijstand van F&W-DESIGN wordt gevraagd, zullen deze prestaties in regie worden aangerekend.
6.7 De Klant erkent uitdrukkelijk dat een domeinnaamregistratie in het .be top level domein slechts kan plaatsvinden in de mate dat voldaan werd aan voorwaarden opgenomen in de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het .be domein beheerd door DNS.BE. De klant aanvaardt dan ook dat de algemene voorwaarden voor domeinnaamregistratie binnen het “.be”-domein beheerd door DNS.BE van toepassing zijn op de contractuele relatie tussen hem en DNS.BE. Deze voorwaarden zijn beschikbaar op de website van DNS www.dns.be
6.8 De Klant is en blijft te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijkheid voor het gebruik van de door VEVIDA bv geleverde hosting en domeinnaam. F&W-DESIGN zal daarom uitsluitend in naam en voor rekening van de Klant deze registraties maken.

7. ONDERHOUD WEBSITE

7.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van zijn website en de veiligheid van zijn paswoorden en draagt alle verantwoordelijkheid en gevolgen van de toegang door onbevoegden tot de producten en diensten via zijn account. De klant is tevens zelf verantwoordelijk om zijn informaticaverkeer te controleren op virussen.
7.2 Bij oplevering van een website wordt de Klant geacht de nodige kennis te hebben om de bronbestanden van het CMS + de op zijn website toegepaste plug-ins en theme te onderhouden. F&W-DESIGN zal echter in alle gevallen de nodige feedback geven en de Klant wijzen op de risico’s en gevaren van verouderde bronbestanden en plug-ins.
7.3 Met akkoord van de Klant, kan F&W-DESIGN instaan voor deze onderhoudsdiensten aangaande het up-to-date houden van de website. Deze diensten zullen worden geleverd volgens de specificaties opgenomen in de door de Klant goedgekeurde “Security updates CMS/Plug-ins” overeenkomst.
7.4 Een onderhoudsdienst door middel van een supportcontract zal op voorhand aan de klant gefactureerd worden en zal pas aanvangen bij ontvangst van deze betaling. Deze vorm van onderhoudscontracten zijn voor 1 jaar geldig en worden jaarlijks stilzwijgend verlengd. Indien de klant het contract wenst op te zeggen, dan dient dit uiterlijk 1 maand voor de einddatum meegedeeld te worden.
7.5 Indien een probleem of downtime van de website ontstaat omwille van een verouderde plug-in, theme of core bestand, kan F&W-DESIGN niet aansprakelijk of verantwoordelijk gesteld worden aan de hinder die hieruit voortvloeit. F&W-DESIGN zal/kan instaan voor het herstellen of oplossen van dit probleem. Gepresteerde tijd hiervoor is steeds ten koste van de Klant.
7.6 Kiest de klant ervoor om de bronbestanden en plug-ins zelf up-to-date te houden, dan voorziet F&W-DESIGN voor de klant voldoende rechten om deze zelf te kunnen doen. Updates van het theme zelf, worden dan beschikbaar gesteld aan de klant, van zodra deze beschikbaar zijn.

8. BACK-UP

8.1 F&W-DESIGN zal data van de Klant niet wijzigen of verwijderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Klant, tenzij na beëindiging of ontbinding van de overeenkomst. F&W-DESIGN is niet verplicht tot het maken van reservekopieën van data van de Klant, gezien dit (kan) kaderen in het type hostingpakket.
8.2 Indien een back-up voorzien werd in het door de klant gekozen hostingpakket, dan ligt de aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid hiervan bij de hostingpartner VEVIDA bv. F&W-DESIGN zal hierin als tussenpersoon wel de mogelijkheid hebben om voor de klant een back-up terug te zetten en te zorgen dat de website terug operationeel is.
8.3 Indien een back-up niet voorzien is in de hostingformule, dan hier kosten voor de Klant aan verbonden.

9. CMS, PLUG-INS & THEMES

9.1 Voor diverse internetdiensten doet F&W-DESIGN beroep op externe gespecialiseerde partijen. F&W-DESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden van eventuele downtime, bugs of andere tekortkomingen, vermits F&W-DESIGN zelf geen controle heeft over de goede werking hiervan en enkel de externe partij hiervoor verantwoordelijk kan zijn.
9.2 F&W-DESIGN kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade door derden (Hackers en anderen die misbruik maken van de door de externe partij geleverde producten/software)
9.3 Tenzij gekozen wordt voor een volledig zelf geschreven lay-out, maakt F&W-DESIGN gebruik van premium themes voor het bepalen van lay-out. Onder de naam “premium” wordt onder andere verstaan dat de leverancier voor het beloop en de levensduur van het theme zal zorgen voor updates.
9.4 De Klant dient op de hoogte te zijn dat deze updates nieuwe features kunnen omvatten, maar ook security updates. F&W-DESIGN zal bij oplevering van een website de Klant hierover voldoende informeren en wijzen op het belang om deze up-to-date te houden.
9.5 De verklaring in punt 9.3 en 9.4 zijn ook van toepassing op het gebruik van plug-ins.
9.6 De Klant zal geïnformeerd worden dat er te allen tijde problemen kunnen optreden tijdens het updaten van een theme of plug-in en dient hiervoor de nodige preventieve voorzorgen te nemen.
9.7 Indien de klant gekozen heeft om de updates over te laten aan F&W-DESIGN dan zal F&W-DESIGN ervoor zorgen dat zowel het theme, de core bestanden van het CMS als de plug-ins up-to-date zijn, volgens de door de Klant gekozen service formule. De Klant dient wel te verstaan dat een eventuele downtime of andere problemen voortvloeiend uit een update niet ten laste van F&W-DESIGN zijn, maar voor de auteur van de software zelf. Het up-to-date houden omvat dus geen support van F&W-DESIGN wanneer na een update problemen zouden veroorzaakt worden omwille van een fout in het theme of plug-in.
9.8 De klant dient rekening te houden dat een premium theme niet oneindig kan gebruikt worden. De auteur van een theme kan steeds een punt zetten om verdere updates te voorzien wanneer de basis niet meer verder kan uitgebreid worden. Een theme kan nadien nog steeds gebruikt worden, maar er worden geen (security) updates meer voorzien. De klant is vrij om toch verder te gaan met dat theme of te kiezen voor een nieuwe lay-out. De kosten hiervoor zijn steeds voor de Klant.

10. COPYRIGHT

10.1 Alle originelen en ontwerpen, betreffende fotografie, blijven eigendom van F&W-DESIGN en zijn beschermd door copyright.
10.2 Geen enkele foto, mag vermenigvuldigd of openbaar gemaakt worden, door middel van druk, fotokopie, foto van foto, of welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van F&W-DESIGN.

11. TOEGESTANE KLEURAFWIJKINGEN

11.1 De klant dient ten allen tijde rekening te houden met eventuele kleurafwijkingen op het uiteindelijk eindproduct.
11.2 De gevraagde opdracht zal met de beste zorgen uitgevoerd worden, doch F&W-DESIGN kan niet aansprakelijk gesteld worden van eventuele kleurafwijkingen te wijten aan de kleur en kwaliteitsweergave van een monitor.
11.3 Ook kleurafwijkingen die te wijten zijn aan de vervaardiging van de emulsies, of de ontwikkeling ervan, kunnen niet ter verantwoording aan F&W-DESIGN voorgelegd worden.

12. Beveiliging en privacy

12.1 De Klant geeft door het aangaan van een overeenkomst toestemming aan F&W-DESIGN zijn Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst en de administratie en beheerstaken. Deze Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor F&W-DESIGN en zijn hostingpartner VEVIDA BV en worden verder niet aan derden verstrekt, tenzij F&W-DESIGN hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
12.2 F&W-DESIGN onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van Klanten en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij F&W-DESIGN hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
12.3 Voor zover F&W-DESIGN middels de F&W-DESIGN diensten Persoonsgegevens ten behoeve van de Klant verwerkt, doet F&W-DESIGN dit als gegevensverwerker in de zin van de gegevensbeschermingsautoriteit. De Klant zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als de verantwoordelijke in de zin van de gegevensbeschermingsautoriteit voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart F&W-DESIGN tegen elke actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen.
12.4 Lees de Privacyverklaring voor meer informatie over de bescherming van Persoonsgegevens.

13. Klachten en geschillen.

13.1 Klachten dienen schriftelijk en binnen de 8 werkdagen aan F&W-DESIGN gemeld te worden. Anders worden de geleverde prestaties of goederen als goedgekeurd beschouwd.
13.2 Alle geschillen zullen door de handelsrechtbank van het arrondissement Dendermonde behandeld worden.