PRIVACYVERKLARING (conform GDPR)

Deze website is eigendom van F&W-DESIGN.

“Door gebruik te maken van deze website, verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden.”

U vindt in deze verklaring de essentiële informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens door, alsook over de rechten die u daarbij toekomen en dit in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016, ook wel gekend als de General Data Protection Regulation (hierna ‘GDPR’)

CONTACTGEGEVENS:
Wij zijn te aanzien als verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en u kan ons contacteren via onderstaande gegevens.

F&W-DESIGN
Otto De Maeyerstraat 16
9255 Buggenhout
Tel: 0473 97 68 15
E-mail: info@fw-design.be
BTW: BE 0811.265.438

Door gebruik te maken van onze diensten, producten, websites, toepassingen ed. aanvaardt u dat bepaalde persoonsgegevens al dan niet automatisch worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de hierna beschreven doeleinden.

WELKE GEGEVENS VERWERKEN WIJ?

Wij hechten het grootste belang aan de rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking van uw persoonsgegevens conform de GDPR. De verwerking bestaat uit de bewerkingen van uw gegevens, zoals onder meer het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, wijzigen, wissen, gebruiken, etc.

Uw persoonsgegevens bestaan uit de over u identificeerbare informatie, welke bestaat uit:

 • De naam
 • Het adres
 • Het telefoonnummer
 • Het e-mailadres
 • BTW en bedrijfsgegevens (bij een contractuele overeenkomst)


WAAR HALEN WIJ UW GEGEVENS VANDAAN?

Enkel door onszelf verzameld, nl. bij:

 • Bezoek aan onze website
 • Registratie via onze website
 • Inschrijving op onze nieuwsbrief
 • Plaatsing van een bestelling/order
 • Afsluiten van een contractuele overeenkomst
 • Registratie domeinnaam en/of hosting

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van diensten/bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame).

Het bekijken van de website geeft voor een bezoeker alle nodig informatie zonder dat hiervoor persoonlijke gegevens worden gevraagd. Wordt dit toch gevraagd (bijvoorbeeld via een contactformulier) dan wordt de verkregen informatie enkel en alleen gebruikt voor communicatie en het garanderen van een perfecte dienstverlening. In geen geval worden deze gegevens (tenzij uitdrukkelijk vermeld) gebruikt voor commerciële doeleinden.

Indien u niet meer wenst dat uw gegevens worden verwerkt voor marketingdoeleinden, gelieve ons te contacteren via info@fw-design.be. U heeft eveneens de mogelijkheid om uit te schrijven via de link die u in de toegestuurde commerciële e-mails ontvangt.

De verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op de volgende wettelijke grondslagen:

 • U heeft toestemming gegeven voor de verwerking voor één of meer specifieke doeleinden
 • De verwerking is noodzakelijk voor de voorbereiding of uitvoering van een overeenkomst waarbij u betrokken partij bent. Indien u zich verzet tegen de verwerking van uw gegevens, kan de overeenkomst niet verder worden uitgevoerd en kan u geen verder gebruik maken van onze diensten.
 • De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichting die op ons rust
 • De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van u of een andere natuurlijke persoon te beschermen
 • De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen of gerechtvaardigd belang

HOE VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Uw persoonsgegevens worden ontvangen door onze interne medewerker(s) of externe dienstverlener(s) die door ons aangesteld zijn om de verwerking administratief uit te voeren. Indien de gegevens verwerkt worden door een externe partner (‘Verwerker’), zien wij erop toe dat deze afdoende garanties bieden voor het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan de vereisten van de GDPR voldoet en de bescherming van de uw rechten is gewaarborgd.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan organisaties in landen buiten de Europese Unie.

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang u van onze producten of diensten gebruik maakt. Na de laatste transactie worden uw persoonsgegevens nog gedurende een redelijke termijn van 6 jaar bewaard. Ieder nieuw contact tussen u en ons doet de bewaringstermijn met eenzelfde termijn verlengen. Tevens kunnen wij uw gegevens langer bewaren indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen of om onze overeenkomst uit te voeren.

Wij hanteren geen geautomatiseerde besluitvorming (profiling) gekoppeld aan uw persoonsgegevens.

Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. U kan steeds met ons contact opnemen om uitleg te krijgen over de toegepaste beveiligingsmaatregelen.

Wij kunnen uw gegevens openbaar maken als dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting, hetzij ter vrijwaring van uw of onze rechtmatige belangen.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

Volgende rechten zijn u steeds gewaarborgd. U vindt ze ook uitgebreid terug in de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 (GDPR).

 • Het recht op inzage van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht op correctie of vervolledigen van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens te laten uitwissen
 • Het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht op bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om uw persoonsgegevens aan u te laten overdragen
 • Het recht op intrekking van uw toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Het recht om klacht in te dienen tegen een onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens

Voor de uitoefening van uw rechten kan u met ons contact opnemen via de hoger vermelde contactgegevens. Wij berichten u binnen de maand van het gevolg dat wij aan uw verzoeken verlenen.

U kan een klacht richten tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, bereikbaar per telefoon (02 274 48 00) of per mail (contact@apd-gba.be). U kan ook een vordering instellen voor de bevoegde rechtbanken.

LINKS

Onze website of softwaretoepassingen kunnen links bevatten naar sites die door derden worden beheerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het Privacybeleid van deze derden.

WIJZIGINGEN

Wij kunnen ons Privacybeleid wijzigen en zullen u verwittigen wanneer dit gebeurt via onze website en via e-mail. Niettemin raden wij u aan dit Privacybeleid regelmatig te controleren op wijzigingen.

WEBSITE DISCLAIMER

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan F&W-DESIGN of rechthoudende derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

F&W-DESIGN levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal F&W-DESIGN de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. F&W-DESIGN kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. F&W-DESIGN geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

F&W-DESIGN kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. F&W-DESIGN verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

HET GEBRUIK VAN “COOKIES”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

“First party cookies” zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Voorbeeld: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog: een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

“Third Party cookies” zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bijvoorbeeld een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

“Session cookies” laten toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer het browserscherm wordt gesloten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Bijvoorbeeld: PHPSESSID

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd.